Danh sách tài liệu
News Note
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/03/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/03/2023
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 01/03/2024 BC NAV ngày 03/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/02/2024
BC NAV ngày 29/02/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/02/2024
BC NAV ngày 28/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/02/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 21-27/02/2024 BC NAV tuần từ 21-27/02/2024
BC NAV ngày 27/02/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 26/02/2024
Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 BC NAV ngày 26/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/02/2024 BC NAV ngày 25/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/02/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/02/2024
FPT Capital: CBTT Về việc điều chỉnh thay đổi số Cổ phiếu có quyền Biểu quyết của FPT Capital FTP CAPITAL: CBTT BC Điều chỉnh kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/02/2024 BC NAV ngày 22/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/02/2024
BC NAV ngày 21/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/02/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 15-20/02/2024
BC NAV tuần từ 14/02/2024 đến 20/02/2024 BC NAV ngày 20/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/02/2024 BC NAV ngày 19/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/02/2024 BC NAV ngày 18/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/02/2024
BC NAV ngày 15/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/02/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 07-13/02/2024 BC NAV tuần từ 07/02/2024 đến 13/02/2024
BC NAV ngày 14/02/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 31-01 đến 06/01/2024
BC NAV tuần từ 31/01/2024 đến 06/02/2024 BC NAV ngày 06/02/2024
Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF tháng 01. 2024 FCAP CBTT: Thay đổi số Cổ phiếu có quyền biểu quyết sau Đợt phát hành cổ phiếu
FCAP CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông FCAP CBTT: BC Kết quả Phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH
BC NAV ngày 05/02/2024 BC NAV ngày 04/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/02/2024 FCAP CBTT: Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2022
FCAP CBTT: Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2021 BC NAV ngày 01/02/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/02/2024 BC NAV ngày 31/01/2024
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 24-30/01/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/01/2024
NAV Tuần Từ 24-30/01/2024 BC NAV ngày 30/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/01/2024 BC NAV ngày 29/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/01/2024 Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/01/2024 CBTT Bất Thường: Tạm Ngừng Giao Dịch Hoán Đổi từ ngày 31/01/2024 đến Hết ngày 07/02/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/01/2024 BC NAV ngày 28/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/01/2024 BC NAV ngày 25/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/01/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/01/2024 BC NAV ngày 24/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/01/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 17-23/01/2024
BC NAV Tuần từ ngày 17-24/01/2024 BC NAV ngày 23/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/01/2024
CB BC NAV ngày 22/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/01/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/01/2024
BC NAV ngày 21/01/2024 FPT CAPITAL: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 (BC TC và Thuyết Minh)
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/01/2024 Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF QUÝ IV. 2023
ETF FPTCAPITAL VNX50: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/01/2024
BC NAV ngày 18/01/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/01/2024 FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cho CĐ Hiện hữu
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/01/2024 BC NAV ngày 17/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 10-16/01/2024 BC NAV Tuần từ ngày 10-16/01/2024
BC NAV ngày 16/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/01/2024
FPT Capital: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/01/2024
BC NAV ngày 15/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/01/2024 BC NAV ngày 14/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/01/2024
BC NAV ngày 11/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/01/2024 BC NAV ngày 10/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 09/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 03/01/2024 đến 09/01/2024 BC NAV Tuần từ ngày 03/01/2024-09/01/2024
BC NAV ngày 09/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/01/2024 BC NAV ngày 08/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/01/2024
BC NAV ngày 07/01/2024 Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/01/2024
BC NAV ngày 04/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 03/01/2024 BC NAV ngày 03/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 02/01/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 27/12/2023 đến 02/01/2024
BC NAV Tuần từ ngày 27/12/2023 đến 02/01/2024 BC NAV ngày 02/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/12/2023
BC NAV ngày 01/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/12/2023 BC NAV ngày 28/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/12/2023
BC NAV ngày 27/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/12/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 20-26/12/2023
BC NAV Tuần từ ngày 20-26/12/2023 BC NAV ngày 26/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/11/2023
BC NAV ngày 25/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/12/2023 BC NAV ngày 24/12/2023
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 21/12/2023 BC NAV ngày 21/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/12/2023
BC NAV ngày 20/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/12/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 13-19/12/2023 BC NAV Tuần từ ngày 13-19/12/2023
BC NAV ngày 19/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/12/2023 BC NAV ngày 18/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/12/2023
BC NAV ngày 17/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/12/2023 BC NAV ngày 14/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/12/2023
BC NAV ngày 13/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/12/2023
BC NAV Tuần từ ngày 06-12/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/12/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 06-12/12/2023 BC NAV ngày 12/12/2023
FPT Capital: CBTT về Triển khai Phương Án Giảm Vốn Điều lệ; Phát hành cổ phiếu Tăng Vốn Điều Lệ Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/12/2023 BC NAV ngày 11/12/2023
BC NAV ngày 10/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 07/12/2023 BC NAV ngày 07/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 06/12/2023
BC NAV ngày 06/12/2023 Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/12/2023 BC NAV Tuần từ 29/11/2023-05/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/12/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 29/11/2023- 05/12/2023
BC NAV ngày 05/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/12/2023 BC NAV ngày 04/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 01/12/2023
BC NAV ngày 03/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/11/2023 BC NAV ngày 01/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/11/2023
BC NAV ngày 29/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/11/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 22-28/11/2023
BC NAV Tuần từ 22-28/11/2023 BC NAV ngày 28/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/11/2023
BC NAV ngày 26/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/11/2023
BC NAV ngày 23/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023 BC NAV ngày 22/11/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 15-21/11/2023 BC NAV Tuần từ 15-21/11/2023
BC NAV ngày 21/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023 BC NAV ngày 20/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/11/2023
BC NAV ngày 19/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/11/2023 BC NAV ngày 16/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/11/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 08-14/11/2023
BC NAV tuần từ 08-14/11/2023 BC NAV ngày 14/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/11/2023
BC NAV ngày 13/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/11/2023 BC NAV ngày 12/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/11/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng 08/11/2023
BC Mức sai lêch BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần Từ 01-07/11/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng 07/11/2023 Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Tháng 10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/11/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/11/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/11/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 25-31/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/10/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 25-31/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/10/2023
Tạm dừng Giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (FUEFCV50 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 18-24/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/10/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 18-24/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/10/2023 Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2023 (Báo Cáo Tài Chính và Thuyết minh)
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11-17/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/10/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 11-17/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/10/2023 đến 10/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/102023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 04-10/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/10/2023
Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 09 năm 2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/09-03/10/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 27/09-03/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/09/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 20-26/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20-26/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/09/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/09/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 13-19/09/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 13-19/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/019/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/019/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06-12/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/09/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 06-12/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/09/2023
Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- T8/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 08/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/09/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 30/08-05/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08-05/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/09/2023
THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CỦA QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 30/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/08/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 23-29/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23-29/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/08/2023 Thông Báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16-22/08/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 16-22/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023- Đính Chính Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/08/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 09-15/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09-15/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/08/2023
FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2023 FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Bán Niên 2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/08/2023 Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ Bán niên 2023
Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 02-08/08/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 02-08/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/08/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 9/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/08/2023 Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 07 năm 2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/08/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 01/08/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 26/07-01/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 26/07-01/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/06/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/07/2023 Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 27/07/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 19-25/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 19-25/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/06/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023- Điều chỉnh BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023- Điều chỉnh CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023
Báo cáo Tài chính Quý II/ 2023: FPT Capital Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Quý II/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2023- FUEFCV50 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12-18/07/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 12-18/07/2023 Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/07/2023
Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 17/07/2023- Điều chỉnh
Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FP Capital VNX50 CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023
Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 16/07/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/07/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 05-11/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05-11/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 10/07/2023 Lịch Nghỉ Mát FPT Capital 2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/07/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/07/2023
Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 06/2023 CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/07/2023- Lần 2
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 06/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 28/06- 04/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/07/2023
Nghị Quyết BĐD Quỹ và Hợp đồng kiểm toán số: 060723- FPT Capital VNX50 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/07/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/07/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 28/06-04/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/07/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 04/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 03/07/2023 CBTT:Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 03/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 02/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/07/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/06/2023 Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 03/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 29/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 29/06/2023
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email (Nhận thông tin, công văn, liên lạc) của QUỸ ETF FPT Capital VNX50 Thông báo Thay đổi địa chỉ Email (Nhận thư tín, Công văn, tài liệu) Từ 30/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023 (Lần 2)
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 28/06/2023
Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu Chính Thức để Góp vốn thành lập Quỹ ETF VNX50 Lần đầu CBTT: Quỹ ETF FPT Capital VNX50: BB và NQ Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 21-27/06/2023
CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 21-27/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 27/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 27/06/2023 Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50
Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ETF FPT Capital VNX50 ngày 26/06/2023 CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 26/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/06/2023 CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 23/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 25/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/06/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 22/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 22/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023 (Lần 2)
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 21/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 20/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 14-20/06/2023 CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 14-20/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 20/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 19/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 19/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 16/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/06/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 15/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 15/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 14/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 14/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023
CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 07-13/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 07- 13/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 13/06/2023
Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 12/06/2023
BC Giá trị tài sản ròng ngày 12/05/2023: Quỹ ETF VNX50 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 09/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 08/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/06/2023
CBTT Bất Thường: Điều chỉnh Báo Cáo Hoạt Động Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 05/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/06/2023 Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 08/06/2023
Báo cáo Hoạt động quỹ Tháng 05/2023 CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 31/05- 06/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Từ 31/05 đến 06/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/06/2023
CBTT: sau Giao dịch Hoán đổi ngày 02/06/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/06/2023 (Điều Chỉnh lại)
Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 01/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 01/06/2023 Danh mục CK cơ cấu ngày 02.06.2023 ( Điều chỉnh: Số lượng cổ phiếu ACB thay đổi)
CBTT: Danh mục CKCC sau Giao dịch Hoán đổi ngày 31/05/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 31/05/2023: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/06/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/05/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 24-030/05/2033: ETF FPT Capital VNX50
CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 24-30/05/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 30/05/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 29/05/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 26/05/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/05/2023 CBTT bất thường về GT Lô CC Quỹ ETF
BC Giá trị tài sản ròng ngày 28/05/2023: Quỹ ETF VNX50 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 chính thức giao dịch trên HoSE
Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF Ngày 26/05/2023 Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF
Giá Tham Chiếu ngày Giao dịch đầu tiên Quỹ ETF FPT Capital VNX50 CBTT BẤT THƯỜNG VỀ GIÁ THAM CHIẾU CHO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN
BC NAV ngày 24/05/2023: Quỹ ETF VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 21/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Điều Chỉnh NAV Tuần từ 10-16/05/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 10-16/05/2023: Quỹ ETF VNX50 BC Giá trị tài sản ròng ngày 16/05/2023: Quỹ ETF VNX50
Thông Báo: Về việc niêm yết và Ngày Giao dịch Đầu tiên: Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Mã CK: FUEFCV50 QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT LẦN ĐẦU Tại SGDCK TPHCM
Thông báo Ngày Giao dịch Hoán Đổi đầu tiên của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Xác định lại Giá trị tài sản ròng ngày 12,13 và 16/04/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 11/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 10/05/2023: Quỹ ETF VNX50
Báo cáo Hoạt động đầu tư Tháng 4/2023: Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng từ ngày 03-09/05/2023: Quỹ ETF VNX50
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/05/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 07/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 04/05/2023: Quỹ ETF VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 03/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Thay đổi NAV Quỹ ETF FPT Capital VNX50 tuần từ 26/04 đến 02/05/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 27/04/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 26/04/2023 và Tuần từ 19-25/04/2023: Quỹ ETF VNX50 Điều Lệ Quỹ Đầu Tư A+
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 24/04/2023 CBTT: Biên Bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông FPT Capital 2023
Quỹ ETF FPT Capital VNX50: BB Họp Về việc Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 23/04/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/04/2023 FPT CAPITAL: Báo cáo Tài Chính Quý I/2023
Báo Cáo Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 19/04/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/04/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 17/04/2023 ETF VNX50: Báo cáo GTTS Ròng Từ ngày 12-19/04 và Điều chỉnh Tuần từ 05-12/04/2023 (Lần 2)
Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Tháng 04 và 05 năm 2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 16/04/2023
Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Biên Bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư 17/02/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Nghị Quyết Nhà đầu tư ngày 17/02/2023
13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Danh Mục CKCC Dự kiến 13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Dự Thảo Nghị Quyết
13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Phiếu Lấy Ý Kiến NĐT 13/01/23: FPT Capital VNX50 ETF: Report
13/01/23: ETF FPT Capital VNX50: Thư mời ĐIỀU LỆ QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
GIẤY CHỨNG NHẬN IPO- ETF FPT CAPITAL VNX50 BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
BẢN CÁO BẠCH QUỸ ETF FPT Capital VNX50 Đăng ký Lập Quỹ Thành viên: Quỹ đầu tư A+
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần từ 05-12/04/2023 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/04/2023
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ QUỸ FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ
FPT CAPITAL: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐK LẬP QUỸ ĐẠI CHÚNG: QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF FPT Capital VNX 50 ngày 17.02.2023 Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50: Danh Mục CK Cơ cấu chính thức (Góp vốn Thành lập Quỹ)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2022 Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Thư Mời Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư: Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Thông Báo Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 Ra Công Chúng
CBTT: Quỹ ETF FPT Capital VNX50: Chứng nhận ĐK Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán ra Công Chúng Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIẤY CN ĐK DOANH NGHIỆP: CT CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT LẦN THỨ 11 CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022 CÔNG BỐ THÔNG TIN: 06/10/2022 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Thông báo Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: 67/GPĐC-UBCK
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021- PHÁT HÀNH LẠI
FPT CAPITAL: CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2022
Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên cho Quỹ đầu tư A+ Thông báo Lịch nghỉ Lễ Tháng 4 và Tháng 5 năm 2022
FPT CAPITAL: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 FPT CAPITAL BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2021
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
Đại hội cổ đông bất thường 2021 Mời họp ĐHCĐ bất thường FPT Capital 2021
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2022 Phát hành lại Báo cáo kiểm toán 2019
Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 Công bố giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ
Công bố báo cáo Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo tài chính (Hợp nhất và Báo cáo Riêng) quý II năm 2021
Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư FF Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021
Công bố báo cáo tài chính quý I/2021 THÔNG TIN LỊCH NGHỈ LỄ THÁNG 4 NĂM 2021
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG BỐ BÁO CÁO TỈ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA FPT CAPTAL NĂM 2020 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021 Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP QUỸ THÀNH VIÊN: QUỸ ĐẦU TƯ FPT CAPITAL Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021
BÁO CÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
Lịch Nghỉ Lễ Độc Lập 02/09/2020 CÔNG BỐ BÁO CÁO BÁN NIÊN 2020
Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2020
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 và Thay đổi Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 THƯ NGỎ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH
Mời Dự họp Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên năm 2020- FPT Capital Chấp thuận của UBCK Nhà nước về việc lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 1/2020 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2020/QĐST-KDTM CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Thông báo Lịch nghỉ Lễ Tháng 4 Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán 2019
Báo cáo kiểm toán 2019 Công bố báo cáo tỉ lệ an toàn tài chinh FPT Capital 2019
Công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT CANH TÝ 2020
Lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2020 Hoàn Tất Giải Thể Quỹ VVIF
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Công bố Quyết định của Cục Thuế TP Hà nội về việc sử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Công bố thông tin: Giải thể quỹ VVIF Thông báo Lịch nghỉ Lễ 02/09/2019
BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁN NIÊN 2019 Công bố thông tin: Giảỉ thể Quỹ VVIF
Báo cáo Quý 2 – 2019 Công bố thông tin: Thay đổi đơn vị Kiểm toán
Lịch Nghỉ Mát FPT Capital 2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Báo cáo Quý 1 - 2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Q1 2019 của FCAP
Thông báo lịch nghỉ tháng 4 năm 2019 Công bố thông tin báo cáo tài chính 2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP QUỸ THÀNH VIÊN Thông báo lịch nghỉ tết kỷ hợi 2019
Báo cáo Quý 4/2018 Thông báo lịch nghỉ làm việc ngày Tết dương lịch năm 2019
Công bố thông tin báo cáo tài chính QIII - 2018 Thông báo lịch nghỉ tháng 9 năm 2018
Báo cáo Kiểm toán Bao cao tai chinh cua Cty Quan ly Quy - Quý II 2018
Thông báo lịch nghỉ tháng 7 năm 2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
Thông báo lịch nghỉ tháng 4 năm 2018 Nghị Quyết Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Biên Bản Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 Công Bố Thông tin thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị FPT Capital
Báo cáo kiểm toán của FCap 2017 Đại hội cổ đông thường niên 2018
Mời họp đại hội cổ đông thường niên FPT Capital 2018 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Thông báo lịch nghỉ làm việc ngày Tết dương lịch năm 2018
Công bố thông tin FPT Capital không còn là cổ đông lớn của CIA Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường 2017
Công bố thông tin FPT Capital trở thành cổ đông lớn của CIAS Thông báo lịch nghỉ làm việc nhân ngày Quốc Khánh 02/09/2017
Công bố thông tin thay đổi TGĐ của FPT Capital Công bố thông tin Giải thể Công TY TNHH Đầu Tư FC
Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên FPTC 2017 Thông báo nghỉ mát 2017
FPT Capital bắt tay Novaon hỗ trợ startup công nghệ Temasek, SBI Holdings, HSBC Và Các Công Ty Đầu Tư 107 Triệu USD Vào Dự Án Blockchain Startup R3
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Nghị quyết, Biên bản Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Chủ Tịch FPT Capital: 'Chúng Tôi Chọn Làm Việc Khó' Thông Báo Lịch Nghỉ Tháng 4 Năm 2017
Báo Cáo Tài Chính 31-12-2016 Tỉ lệ AN TOÀN TÀI CHÍNH FPT CAPITAL
Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2017 Báo cáo tài chính Quý IV 2016
Thông Báo Lịch Nghỉ Làm Việc Ngày Tết Dương Lịch Năm 2017 Thông Báo Lịch Nghỉ Tháng 4 Năm 2016
Thông Báo Lịch Nghỉ Làm Việc Nhân Ngày Quốc Khánh 02/09/2016 Báo cái tài chính năm 2016
Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Nhóm Cổ Đông Lớn EVE Công Bố Thông Tin Đại Hội Cổ Đông Thường Niên FPT CAPITAL 2016
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 Thông Báo Hoàn Tất Thủ Tục Giải Thể Quỹ Việt Nhật
Thông báo nghỉ mát 2016 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Kính Báo Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016 Của Công Ty Đã Tổ Chức Thành Công Tốt Đẹp
Thông Báo Lịch Nghỉ Năm 2016 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Thông Báo Quỹ Thành Viên Việt Nhật
Thông Báo Giải Thể Quỹ Thành Viên Việt Nhật Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Kính Mời Quý Cổ Đông Đến Dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Của Công Ty.
Thông Báo Nghỉ Tết 2016 Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2016
Thông Báo Ngày Nghỉ Lễ Tháng 12/2015. Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Lần Thứ Hai Năm 2015
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2015 FPT Capital Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2015 Của FPT Capital
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT Thông Báo Lịch Nghỉ Tháng 4 Năm 2015
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT (FPT Capital) Trân Trọng Kính Mời Quý Vị Cổ Đông Đến Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Của FPT Capital Công bố thông tin việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT nhiệm kỳ 2012-2017 theo Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội cổ đông FPT Capital 2015.
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Định Kỳ Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 (Bao Cao Tai Chinh Rieng Va Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat) Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Năm 2014 Của FPT Capital. Thông Báo Lịch Nghỉ Năm 2015
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2015 Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2015
Thông Báo Ngày Nghỉ Lễ Tháng 12/2014. Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Thông Báo Tới Quý Nhà Đầu Tư Của Quỹ Thành Viên Việt Nhật Cuộc Họp Đại Hội Thành Viên Thường Niên Của Quỹ Với Thông Tin Cụ Thể Như Sau
Khung Pháp Lý Về Chứng Khoán Phái Sinh Và Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Tại Việt Nam Sản Phẩm Đầu Tư Mới – Quỹ Hoán Đổi Danh Mục ETF
Hội Thảo Giới Thiệu Cơ Hội Đầu Tư SCIC 2014 Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Độc Lập 02/09/2014
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Định Kỳ Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2014 Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Bán Niên 2014 Của FPT Capital. Thông Báo Lịch Nghỉ Tháng 4 Năm 2014
Thư Chúc Mừng Kỷ Niệm Sinh Nhật 7 Tuổi FPT Capital Thông Báo Nghỉ Mát 2014
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Quỹ Thành Viên Việt Nhật Đã Được UBCK Nhà Nước Cấp Phép Gia Hạn Thêm Một Năm (Từ Ngày 19/3/2014 - 19/3/2015) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của FPT Capital
Thông Báo Ngày Nghỉ Lễ Tháng 12. Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Trân Trọng Kính Mời Quý Vị Cổ Đông Tới Dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Với Thông Tin Cụ Thể Như Sau
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2014 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Công Bố Thông Tin Định Kỳ Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Năm 2013 Của FPT Capital.
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Công Bố Thông Tin Việc Bổ Nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Của Công Ty Theo Biên Bản Và Nghị Quyết HĐQT Về Việc Bổ Nhiệm Này. Thay Đổi Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty
Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Của Công Ty Công Ty Cổ Phần QLQ Đầu Tư FPT Đã Nhận Được Thư Từ Nhiệm Của 3 Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Bầu Chủ Tịch HĐQT Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013
Thông Báo Lịch Nghỉ Năm 2014 Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2013 Và Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Bán Niên 2013 Của FPT Capital.
Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHCĐ Bất Thường Ngày 25/07/2013.
FPT Capital Chính Thức Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Mới Công Bố Điều Lệ Và Tổ Chức Hoạt Động
Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin Thông Báo Đóng Cửa VP Đại Diện Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT
Bổ Sung Nghiệp Vụ Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Vào Nghiệp Vụ Kinh Doanh. Bổ Nhiệm Ông Ngô Thanh Hải Giữ Chức Vụ Chủ Tịch HĐQT, Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Công Bố Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2012 Đã Kiểm Toán Và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2012 Đã Kiểm Toán (Xem File Đính Kèm). Bà Nguyễn Lệ Hằng Được Bổ Nhiệm Làm Tổng Giám Đốc Của Công Ty.
Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Kiêm Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty Công Bố Thông Tin Việc Thay Đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Trân Trọng Kính Mời Quý Cổ Đông Tới Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên FPT Capital Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2011 Đã Kiểm Toán
Bổ Nhiệm Ông Kenichi Abe Giữ Chức Vụ Quyền Tổng Giám Đốc

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV