Danh sách tài liệu
News Note
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/06/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 11/06/2024
BC NAV Tuần từ 05-11/06/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 05/06/2024 đến 11/06/2024
BC NAV ngày 11/06/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/06/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/06/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 10/06/2024
BC NAV ngày 10/06/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/06/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 07/06/2024 BC NAV ngày 09/06/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/06/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/06/2024
ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động đầu tư Quỹ Tháng 02/2024 ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động đầu Tư Quỹ Tháng 04/2024
ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động đầu tư Quỹ Tháng 05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 06/06/2024
BC NAV ngày 06/06/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/06/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 007/06/2024 FPT Capital: CBTT QĐ Xử lý Vi phạm Hành Chính của Cục Thuế TPHN (Hình thức chính: Cảnh cáo)
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 05/06/2024 BC NAV ngày 05/06/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/06/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 29/05/2024 đến 04/06/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 04/06/2024 BC NAV Tuần từ 29/05-04/06/2024
BC NAV ngày 04/06/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/06/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/06/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 03/06/2024
BC NAV ngày 03/06/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/06/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/06/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 31/05/2024
BC NAV ngày 02/06/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/06/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/06/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 30/05/2024
BC NAV ngày 30/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/05/2024 BC NAV ngày 29/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/05/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 22-28/05/2024
BC NAV tuần từ 22-28/05/2024 BC NAV ngày 28/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/05/2024 BC NAV ngày 27/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 24/03/2024 BC NAV ngày 26/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/05/2024 BC NAV ngày 23/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/05/2024 BC NAV ngày 22/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/05/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 15-21/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/05/2024 BC NAV Tuần từ 15-21/05/2024
BC NAV ngày 21/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/05/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/05/2024 BC NAV ngày 20/05/2024
BC NAV ngày 20/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/05/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 17/05/2024
BC NAV ngày 19/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/05/2024
BC NAV ngày 16/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/05/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/05/2024
BC NAV ngày 15/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/05/2024
FPT CAPITAL: CBTT Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt động. Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/05/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 08-14/05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 14/05/2024
BC NAV Tuần từ 08-14/05/2024 BC NAV ngày 14/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/05/2024 BC NAV ngày 13/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 13/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/05/2024
BC NAV ngày 12/05/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 10/05/2024
FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/05/2024
BC NAV ngày 09/05/2024 FCAP: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/05/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/05/2024 BC NAV ngày 08/05/5/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 02-07/05/2024 BC NAV Tuần Từ 02-07/05/2024
BC NAV ngày 07/05/2024 BC NAV ngày 06/05/2024
BC NAV ngày 05/05/2024 BC NAV ngày 03/05/2024
BC NAV ngày 02/05/2024 BC NAV Tuần từ 24/04-01/05/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 24-01/05/2024 BC NAV ngày 01/05/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 25/04/2024 BC NAV ngày 25/04/2024
ETF FPT Capital VNX50: CCTT về việc Bổ nhiệm TV Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: Ms. Trần Thị Hà Thu FPT Capital VNX50: Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 24/04/2024
BC NAV ngày 24/04/2025 ETF FPT Capital VNX50: CBTT về việc Bổ nhiệm thành viên BOD: Mr. Kenji Nakanishi
FPT Capital: CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/04/2024
BC NAV Tuần Từ 17-23/04/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 17-23/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/04/2024 BC NA ngày 23/04/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/04/2024
BC NAV ngày 22/04/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/04/2024 BC NAV ngày 21/04/2024
ETF FPT Capital VNX50: CBTT Bất thường về việc tạm ngừng GD Hoán Đổi từ ngày 29/04-09/05/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 17/04/2024 BC NAV ngày 18/04/2024
ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tài Chính Quý I.2024 ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động Đầu Tư Quỹ Quý I.2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/04/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 10-16/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/04/2024 BC NAV Tuần từ 10-16/04/2024
BC NAV ngày 16/04/2024 FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I. 2024 (BC TÀI CHÍNH RIÊNG và HỢP NHẤT)
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/04/2024
BC NAV ngày 15/04/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/04/2024
CBTT Kết thúc GD ngày 12/04/2024 BC NAV ngày 14/04/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/04/2024 Lịch Nghỉ Lễ Tháng Tư và Tháng Năm năm 2024
BC NAV Ngày 11/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 11/04/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/04/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 10/04/2024 BC NAV ngày 10/04/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 03-09/04/2024 BC NAV tuần từ ngày 03-09/04/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 09/04/2024
BC NAV ngày 09/04/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 08/04/2024 BC NAV ngày 08/04/2024
BC NAV ngày 07/04/2024 Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF ngày 08/04/2024
CBTT sau Giao Dịch Hoán Đổi ngày 04/04/2024 BC NAV ngày 04/04/2024
ETF FPT Capital VNX50: BC Hoạt động đầu tư Quỹ Tháng 03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 03/04/2024
BC NAV ngày 03/04/2024 ETF FPT Capital VNX50: Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 02/04/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 27/03-02/04/2024 BC NAV Tuần từ 27/03-02/04/2024
BC NAV ngày 02/04/2024 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/04/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 01/04/2024
BC NAV ngày 01/04/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/04/2024
ETF FPT Capital VNX50: CBTT Đơn từ nhiệm của TV Ban đại diện Quỹ: Đoàn Vân Anh CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/03/2024
BC NAV ngày 31/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/04/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/03/2024 BC NAV ngày 28/03/2024
FPT Capital: CBTT Ký Hợp đồng Kiểm toán 2024 với CT TNHH Grant Thornton Việt Nam FPT Capital: Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính Kiểm toán 2023
FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN 2023 FPT Capital: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/03/2024 ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tài Chính Kiểm toán Năm 2023
ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Quản lý Quỹ năm 2023 Báo Cáo HĐ Đầu tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 năm 2023
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/03/2024 BC NAV ngày 27/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/03/2024 BC NAV Tuần từ ngày 20-26/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 26/03/2024 BC NAV ngày 26/03/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 20-26/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 25/03/2024 BC NAV ngày 25/03/2024
ETF FPT Capital VNX50: CBTT Bất Thường về việc nhận Đơn từ nhiệm của TV HĐQT: Ông. Taro Ueno Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/03/2024 BC NAV ngày 24/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/03/2024
BC NAV ngày 21/03./2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/03/2024 BC NAV ngày 20/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/03/2024 BC NAV Tuần từ 13-19/03/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 13-19/03/2024 BC NAV ngày 19/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/03/2024
FPT Capital: CBTT Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ngày 19/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 18/03/2024
BC NAV ngày 18/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 15/03/2024
BC NAV ngày 17/03/2024 BC NAV ngày 14/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 14/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/03/2024
BC NAV ngày 13/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 13/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/03/2024 BC NAV Tuần Từ 06-12/03/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 06/03-12/03/2024 BC NAV ngày 12/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 12/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/03/2024
BC NAV ngày 12/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 11/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/03/2024 BC NAV ngày 10/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 08/03/2024 FCAP CBTT: Thay đổi người Được ủy quyền Công Bố Thông Tin
Quỹ ETF FPT Capital VNX50: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin FTP Capital: CBTT Báo Cáo tình hình quản trị Công ty Bán niêm 2023
FTP Capital: CBTT Báo Cáo tình hình quản trị Công ty Bán niên 2022 FPT Capital: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên 2021
FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 07/03/2024 BC NAV ngày 07/03/2024
ETF FPTCAPITAL VNX50: Ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền quyền tham gia ĐH Nhà đầu tư Thường niên 2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/03/2024
FCAP CBTT: UBCK Ghi nhận kết quả phát hành CP để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 05/03/2024
BC NAV ngày 06/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 05/03/2024 BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 27/02-05/03/2024
BC NAV Tuần từ 28/02/2024-05/03/2024 BC NAV ngày 05/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 04/03/2024
BC NAV ngày 04/03/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 01/03/2024 BC NAV ngày 03/03/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/03/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 29/02/2024
BC NAV ngày 29/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/03/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 28/02/2024 BC NAV ngày 28/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 27/02/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 21-27/02/2024 BC NAV tuần từ 21-27/02/2024
BC NAV ngày 27/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 26/02/2024 Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024
BC NAV ngày 26/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 23/02/2024 BC NAV ngày 25/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/02/2024 FPT Capital: CBTT Về việc điều chỉnh thay đổi số Cổ phiếu có quyền Biểu quyết của FPT Capital
FTP CAPITAL: CBTT BC Điều chỉnh kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 22/02/2024
BC NAV ngày 22/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 21/02/2024 BC NAV ngày 21/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 20/02/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 15-20/02/2024 BC NAV tuần từ 14/02/2024 đến 20/02/2024
BC NAV ngày 20/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/02/2024
CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 19/02/2024 BC NAV ngày 19/02/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/02/2024 CBTT Kết Thúc GD Hoán đổi ngày 16/02/2024
BC NAV ngày 18/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/02/2024
BC NAV ngày 15/02/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/02/2024
BC Mức sai lệch so với tỉ số tham chiếu tuần từ 07-13/02/2024 BC NAV tuần từ 07/02/2024 đến 13/02/2024
BC NAV ngày 14/02/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 31-01 đến 06/01/2024
BC NAV tuần từ 31/01/2024 đến 06/02/2024 BC NAV ngày 06/02/2024
ETF FPT Capital VNX50: Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF tháng 01. 2024 FCAP CBTT: Thay đổi số Cổ phiếu có quyền biểu quyết sau Đợt phát hành cổ phiếu
FCAP CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông FCAP CBTT: BC Kết quả Phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ Nguồn vốn CSH
BC NAV ngày 05/02/2024 BC NAV ngày 04/02/2024
FCAP CBTT: Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2022 FCAP CBTT: Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công ty năm 2021
BC NAV ngày 01/02/2024 BC NAV ngày 31/01/2024
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty năm 2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 24-30/01/2024 NAV Tuần Từ 24-30/01/2024
BC NAV ngày 30/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/01/2024
BC NAV ngày 29/01/2024 Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/01/2024 CBTT Bất Thường: Tạm Ngừng Giao Dịch Hoán Đổi từ ngày 31/01/2024 đến Hết ngày 07/02/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/01/2024 BC NAV ngày 28/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/01/2024
BC NAV ngày 25/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/01/2024 BC NAV ngày 24/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 17-23/01/2024 BC NAV Tuần từ ngày 17-24/01/2024
BC NAV ngày 23/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/01/2024
CB BC NAV ngày 22/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/01/2024
BC NAV ngày 21/01/2024 FPT CAPITAL: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 (BC TC và Thuyết Minh)
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/01/2024 Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF QUÝ IV. 2023
ETF FPTCAPITAL VNX50: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/01/2024
BC NAV ngày 18/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/01/2024
FPT Capital: CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cho CĐ Hiện hữu CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/01/2024
BC NAV ngày 17/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/01/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 10-16/01/2024
BC NAV Tuần từ ngày 10-16/01/2024 BC NAV ngày 16/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 17/01/2024 FPT Capital: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/01/2024 BC NAV ngày 15/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/01/2024
BC NAV ngày 14/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/01/2024 BC NAV ngày 11/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/01/2024
BC NAV ngày 10/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 09/01/2024 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 03/01/2024 đến 09/01/2024
BC NAV Tuần từ ngày 03/01/2024-09/01/2024 BC NAV ngày 09/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/01/2024
BC NAV ngày 08/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 09/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/01/2024 BC NAV ngày 07/01/2024
Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/01/2024 BC NAV ngày 04/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 03/01/2024
BC NAV ngày 03/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 02/01/2024
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 27/12/2023 đến 02/01/2024 BC NAV Tuần từ ngày 27/12/2023 đến 02/01/2024
BC NAV ngày 02/01/2024 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 03/01/2024
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/12/2023 BC NAV ngày 01/01/2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 02/01/2024 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/12/2023
BC NAV ngày 28/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/12/2023 BC NAV ngày 27/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 26/12/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 20-26/12/2023 BC NAV Tuần từ ngày 20-26/12/2023
BC NAV ngày 26/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 27/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 25/11/2023 BC NAV ngày 25/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 26/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/12/2023
BC NAV ngày 24/12/2023 Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2024
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 25/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 21/12/2023
BC NAV ngày 21/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/12/2023 BC NAV ngày 20/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 19/12/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 13-19/12/2023
BC NAV Tuần từ ngày 13-19/12/2023 BC NAV ngày 19/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 18/12/2023
BC NAV ngày 18/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 19/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 15/12/2023 BC NAV ngày 17/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 18/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/12/2023
BC NAV ngày 14/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/12/2023 BC NAV ngày 13/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/12/2023 BC NAV Tuần từ ngày 06-12/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 12/12/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 06-12/12/2023
BC NAV ngày 12/12/2023 FPT Capital: CBTT về Triển khai Phương Án Giảm Vốn Điều lệ; Phát hành cổ phiếu Tăng Vốn Điều Lệ
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 11/12/2023
BC NAV ngày 11/12/2023 BC NAV ngày 10/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 12/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 08/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 11/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 07/12/2023
BC NAV ngày 07/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 08/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 06/12/2023 BC NAV ngày 06/12/2023
Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư của Quỹ ETF Tháng 11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 07/12/2023
BC NAV Tuần từ 29/11/2023-05/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 05/12/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 29/11/2023- 05/12/2023 BC NAV ngày 05/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 06/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 04/12/2023
BC NAV ngày 04/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 05/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 01/12/2023 BC NAV ngày 03/12/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 04/12/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 30/11/2023
BC NAV ngày 01/12/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 01/12/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 29/11/2023 BC NAV ngày 29/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 30/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 28/11/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 22-28/11/2023 BC NAV Tuần từ 22-28/11/2023
BC NAV ngày 28/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 29/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 27/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 28/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 24/11/2023 BC NAV ngày 26/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 23/11/2023 BC NAV ngày 23/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 24/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023
BC NAV ngày 22/11/2023 BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 15-21/11/2023
BC NAV Tuần từ 15-21/11/2023 BC NAV ngày 21/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 23/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 22/11/2023
BC NAV ngày 20/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 22/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 20/11/2023 BC NAV ngày 19/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 21/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 17/11/2023
BC NAV ngày 16/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 16/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 20/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 16/11/2023
BC Mức Sai lệch so với Tỉ số Tham Chiếu Tuần từ 08-14/11/2023 BC NAV tuần từ 08-14/11/2023
BC NAV ngày 14/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 14/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 15/11/2023 BC NAV ngày 13/11/2023
CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 13/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 14/11/2023
BC NAV ngày 12/11/2023 CBTT Kết Thức GD Hoán Đổi ngày 10/11/2023
Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 13/11/2023 Danh Mục CKCC để Hoán Đổi lô Chứng Chỉ ETF ngày 10/11/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng 08/11/2023 BC Mức sai lêch
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần Từ 01-07/11/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng 07/11/2023
Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Tháng 10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/11/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/11/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/11/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 25-31/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/10/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 25-31/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/10/2023 Tạm dừng Giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (FUEFCV50
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 18-24/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/10/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 18-24/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/10/2023
Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2023 (Báo Cáo Tài Chính và Thuyết minh) BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11-17/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/10/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 11-17/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/10/2023 đến 10/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/102023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 04-10/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/10/2023 Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 09 năm 2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/10/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/09-03/10/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 27/09-03/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/10/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/10/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/10/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/10/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/09/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 20-26/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20-26/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/09/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/09/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 13-19/09/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 13-19/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/019/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 13/019/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06-12/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/09/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 06-12/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/09/2023 Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- T8/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 08/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 06/09/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/09/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/09/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 30/08-05/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08-05/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 05/09/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/09/2023 THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CỦA QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/09/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/09/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 30/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/08/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 23-29/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23-29/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 29/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/08/2023
Thông Báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 23/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16-22/08/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 16-22/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 22/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023- Đính Chính
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 17/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 18/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 16/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 17/08/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 09-15/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09-15/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 15/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/08/2023 FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2023
FPT Capital: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Bán Niên 2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 14/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/08/2023
Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ Bán niên 2023 Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/08/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 09/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 02-08/08/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 02-08/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/08/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 9/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 07/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 08/08/2023
Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 07 năm 2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 04/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 03/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 02/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02/08/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 03/08/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 01/08/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 26/07-01/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 26/07-01/08/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01/08/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/08/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 31/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 31/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/08/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 28/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 31/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 27/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 28/06/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 26/07/2023
Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 27/07/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 19-25/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 25/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 19-25/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 24/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 25/06/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 21/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 24/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023- Điều chỉnh
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/07/2023- Điều chỉnh
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 20/07/2023 Báo cáo Tài chính Quý II/ 2023: FPT Capital
Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Quý II/2023 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2023- FUEFCV50
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023 CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 19/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 18/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12-18/07/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 12-18/07/2023
Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/07/2023 Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50
CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 17/07/2023- Điều chỉnh Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FP Capital VNX50
CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023 Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 16/07/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 14/07/2023 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 12/07/2023 BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 05-11/07/2023
BC Thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05-11/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/07/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 11/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023
CBTT Sau GD Hoán Đổi ngày 10/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 10/07/2023
Lịch Nghỉ Mát FPT Capital 2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 11/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/07/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 10/07/2023 Báo Cáo Hoạt động đầu tư Quỹ Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 06/2023
CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/07/2023- Lần 2 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 06/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 28/06- 04/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/07/2023 Nghị Quyết BĐD Quỹ và Hợp đồng kiểm toán số: 060723- FPT Capital VNX50
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/07/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/07/2023
BÁO CÁO MỨC SAI LỆCH SO VỚI TỈ SỐ THAM CHIẾU tuần từ 28/06-04/07/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/07/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/07/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 04/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 03/07/2023
CBTT:Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 03/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 02/07/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 04/07/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/06/2023
Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 03/07/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 29/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 29/06/2023 Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email (Nhận thông tin, công văn, liên lạc) của QUỸ ETF FPT Capital VNX50
Thông báo Thay đổi địa chỉ Email (Nhận thư tín, Công văn, tài liệu) Từ 30/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023 (Lần 2) Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 28/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 28/06/2023 Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu Chính Thức để Góp vốn thành lập Quỹ ETF VNX50 Lần đầu
CBTT: Quỹ ETF FPT Capital VNX50: BB và NQ Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 29/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 21-27/06/2023 CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 21-27/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 27/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 27/06/2023
Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng Quỹ ETF FPT Capital VNX50 ngày 26/06/2023
CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 26/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 27/06/2023
CBTT Sau Giao dịch hoán đổi ngày 23/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 25/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 26/06/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 22/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 22/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 23/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023 (Lần 2) Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 21/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 21/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 22/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 20/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ 14-20/06/2023
CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 14-20/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 20/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 21/06/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 19/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 19/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 20/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 16/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 19/06/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 15/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 15/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 16/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 14/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 14/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 15/06/2023 CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 07-13/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng tuần từ ngày 07- 13/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 13/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 13/06/2023 Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50
CBTT Sau giao dịch hoán đổi ngày 12/06/2023 BC Giá trị tài sản ròng ngày 12/05/2023: Quỹ ETF VNX50
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 13/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 09/06/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 11/06/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 12/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 08/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 08/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 09/06/2023 CBTT Bất Thường: Điều chỉnh Báo Cáo Hoạt Động Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Tháng 05/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 07/06/2023 Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 07/06/2023
Danh mục CKCC để Hoán đổi lấy 1 lô CC ETF ngày 08/06/2023 Báo cáo Hoạt động quỹ Tháng 05/2023
CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 31/05- 06/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng Từ 31/05 đến 06/06/2023
Công bố Thông tin sau Giao dịch hoán đổi ngày 06/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 06/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 07/06/2023 CBTT: sau Giao dịch Hoán đổi ngày 02/06/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 05/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 05/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 06/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 04/06/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 05/06/2023 (Điều Chỉnh lại) Danh mục CKCC để hoán đổi một lô Chứng chỉ Quỹ ETF FPT Capital VNX50
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 01/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 01/06/2023
Danh mục CK cơ cấu ngày 02.06.2023 ( Điều chỉnh: Số lượng cổ phiếu ACB thay đổi) CBTT: Danh mục CKCC sau Giao dịch Hoán đổi ngày 31/05/2023
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 02/06/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 31/05/2023: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 01/06/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 30/05/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 24-030/05/2033: ETF FPT Capital VNX50 CBTT: Mức Sai lệch So với Tỉ sổ Tham Chiếu Tuần từ 24-30/05/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 30/05/2023 CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 29/05/2023
CBTT: Sau Giao dịch Hoán đổi ngày 26/05/2023 Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu Để Hoán Đổi CCQ ngày 30/05/2023
CBTT bất thường về GT Lô CC Quỹ ETF BC Giá trị tài sản ròng ngày 28/05/2023: Quỹ ETF VNX50
Quỹ ETF FPT Capital VNX50 chính thức giao dịch trên HoSE Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF Ngày 26/05/2023
Danh mục Chứng khoán cơ cấu hoán đổi CC Quỹ ETF Giá Tham Chiếu ngày Giao dịch đầu tiên Quỹ ETF FPT Capital VNX50
CBTT BẤT THƯỜNG VỀ GIÁ THAM CHIẾU CHO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN BC NAV ngày 24/05/2023: Quỹ ETF VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 21/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 17/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Điều Chỉnh NAV Tuần từ 10-16/05/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng tuần từ 10-16/05/2023: Quỹ ETF VNX50
BC Giá trị tài sản ròng ngày 16/05/2023: Quỹ ETF VNX50 Thông Báo: Về việc niêm yết và Ngày Giao dịch Đầu tiên: Quỹ ETF FPT Capital VNX50- Mã CK: FUEFCV50
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT LẦN ĐẦU Tại SGDCK TPHCM Thông báo Ngày Giao dịch Hoán Đổi đầu tiên của Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Xác định lại Giá trị tài sản ròng ngày 12,13 và 16/04/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 11/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 10/05/2023: Quỹ ETF VNX50 Báo cáo Hoạt động đầu tư Tháng 4/2023: Quỹ ETF FPT Capital VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng từ ngày 03-09/05/2023: Quỹ ETF VNX50 BC Thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/05/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 07/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 04/05/2023: Quỹ ETF VNX50
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 03/05/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 BC Thay đổi NAV Quỹ ETF FPT Capital VNX50 tuần từ 26/04 đến 02/05/2023
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 27/04/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 26/04/2023 và Tuần từ 19-25/04/2023: Quỹ ETF VNX50
Điều Lệ Quỹ Đầu Tư A+ BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 24/04/2023
CBTT: Biên Bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông FPT Capital 2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50: BB Họp Về việc Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán
BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 23/04/2023 BC Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 20/04/2023
FPT CAPITAL: Báo cáo Tài Chính Quý I/2023 Báo Cáo Thay đổi Giá trị tài sản ròng ngày 19/04/2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 18/04/2023 Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 17/04/2023
ETF VNX50: Báo cáo GTTS Ròng Từ ngày 12-19/04 và Điều chỉnh Tuần từ 05-12/04/2023 (Lần 2) Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Tháng 04 và 05 năm 2023
Báo Cáo Thay Đổi Giá Trị Tài Sản Ròng ngày 16/04/2023 Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Biên Bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư 17/02/2023
Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Nghị Quyết Nhà đầu tư ngày 17/02/2023 13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Danh Mục CKCC Dự kiến
13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Dự Thảo Nghị Quyết 13/01/23: Thư Mời: ETF FPT Capital VNX50: Phiếu Lấy Ý Kiến NĐT
13/01/23: FPT Capital VNX50 ETF: Report 13/01/23: ETF FPT Capital VNX50: Thư mời
ĐIỀU LỆ QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 GIẤY CHỨNG NHẬN IPO- ETF FPT CAPITAL VNX50
BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 BẢN CÁO BẠCH QUỸ ETF FPT Capital VNX50
Đăng ký Lập Quỹ Thành viên: Quỹ đầu tư A+ Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Tuần từ 05-12/04/2023
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/04/2023 QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ QUỸ
FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ FPT CAPITAL: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐK LẬP QUỸ ĐẠI CHÚNG: QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022
FPT Capital: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiểu của Người có liên quan của Người nội bộ QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF FPT Capital VNX 50 ngày 17.02.2023
Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50: Danh Mục CK Cơ cấu chính thức (Góp vốn Thành lập Quỹ) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2022
Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ