FCAP CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông

Ngày đăng : 06/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu để tham dự họp đại hội đồng cổ đông là ngày 27/02/2024

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV