Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
Thông tin chung

LOẠI HÌNH QUỸ

ETF FPT Capital là một loại hình quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh mục chứng khoán cơ cấu lấy Chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá thể hiện biến động giá cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên HOSE và HNX. Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare đáp ứng các điều kiện sàng lọc theo quy định về tư cách cổ phiếu, tỷ lệ free float (khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường), thanh khoản và thuộc top 50 giá trị vốn hóa của VNX Allshare. Ngày cơ sở của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017. Tỷ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho chỉ số VNX50 là 10%.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 là mô phỏng gần nhất có thể biến động của Chỉ số tham chiếu sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50 do HOSE và HNX xây dựng Quy tắc chỉ số, HOSE quản lý chỉ số hàng ngày như được mô tả chi tiết tại Bản cáo bạch.

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệch so với Chỉ số tham chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỉ lệ lợi nhuận của Chỉ số tham chiếu bằng cách đầu tư vào Danh mục chứng khoán cơ cấu của Chỉ số tham chiếu. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ số tham chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu, không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Quỹ sẽ linh hoạt trong việc phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm dựa trên nhận định của Công ty quản lý quỹ với mục đích bảo vệ lợi ích Nhà đầu tư và đảm bảo việc phân bổ đầu tư không vượt qua những hạn chế đầu tư quy định tại Điều lệ này, Bản cáo bạch và quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng TMCP BIDV – chi nhánh Hà Thành

Đại lý chuyển nhượng

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thành viên lập quỹ

FPTS, MAS, DNSE, BVSC

Ông Hayashi Ryosuke

Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Bà Đoàn Thị Vân Anh

Thành viên độc lập, Ban đại diện quỹ

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Thành viên, Ban đại diện quỹ

Ông Ngô Thanh Hải

Thành viên

Ông Nguyễn Thành Long

Thành viên

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV