Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Xin Trân Trọng Kính Báo Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016 Của Công Ty Đã Tổ Chức Thành Công Tốt Đẹp

Ngày đăng : 26/01/2016

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin trân trọng kính báo Đại hội cổ đông bất thường 2016 của Công ty đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Miyazaki Makoto khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm Soát và bẩu bổ sung Ông Tomohiro Yamaguchi làm thành viên Ban Kiểm Soát thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv