CÔNG BỐ THÔNG TIN: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng : 06/12/2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT Công bố thông tin:

Giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết theo thông báo số: 712/2022/FPTC-BC ngày 07 tháng 12 năm 2022.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV