Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên cho Quỹ đầu tư A+

Ngày đăng : 14/04/2022

Ngày 15/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 13/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư A+, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ A+

- Tên tiếng Anh: A+ INVESTMENT FUND

- Tên viết tắt: A+ FUND

- Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

- Thời gian hoạt động của quỹ: 10 năm

- Vốn điều lệ của quỹ: 150.000.000.000 VNĐ (một trăm năm mươi tỷ đồng)

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ thành viên

- Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

https://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162144789&_adf.ctrl-state=1160mu28fu_4&_afrLoop=3674545878000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3674545878000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162144789%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dx1xn5b2u3_55

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV