Thông Báo Hoàn Tất Thủ Tục Giải Thể Quỹ Việt Nhật

Ngày đăng : 05/03/2016

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin trân trọng thông báo Quỹ Thành Viên Việt Nhật đã hoàn tất thanh lý, phân phối tài sản cho nhà đầu tư của Quỹ và hoàn thành các thủ tục giải thể Quỹ theo nội dung Công văn số 149/UBCK-QLQ ngày 12/1/2016 và theo quy định của pháp luật Chứng khoán

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv