CBTT: Quỹ ETF FPT Capital VNX50: Chứng nhận ĐK Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán ra Công Chúng

Ngày đăng : 28/12/2022

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT Công Bố Thông Tin:
Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Chứng Khoán ra Công Chúng cho:
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV