FPT Capital: CBTT Ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên của mã cổ phiếu: TN1- CT CP Rox key Holdings

Ngày đăng : 05/07/2024

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT, Công bố thông tin:

Kể từ ngày: 03/07/2024 Công ty thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm từ 5% cổ phần tại:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings- Tên Cổ phiếu: TN1

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV