Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

Ngày đăng : 28/11/2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT thông báo bà Nguyễn Thi Thu Nguyệt. Chuyên viên pháp chế là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty kể từ ngày 01/03/2013.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv