Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHCĐ Bất Thường Ngày 25/07/2013.

Ngày đăng : 28/11/2013

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin công bố thông tin việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT theo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 25/7/2013.

 

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 25/07/2013.

Theo đó, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát công ty bao gồm :

Hội Đồng Quản Trị bao gồm :

  1. Ông Ngô Thanh Hải
  2. Ông Shusaku Sawada
  3. Ông Nguyễn Văn Lộc

 

Ban Kiểm Soát của Công ty gồm:

  1. Ông Đoàn Thanh Vịnh
  2. Bà Phạm Bích Ngọc
  3. Ông Makoto Miyazaki

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv