Khung Pháp Lý Về Chứng Khoán Phái Sinh Và Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Tại Việt Nam

Ngày đăng : 20/10/2014

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh, ngày 25/9/2014, UBCKNN đã tổ chức Hội thảo “Khung pháp lý về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh” nhằm lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan và thành viên thị trường.

Tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cùng các công ty chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội chứng khoán, Hiệp hội trái phiếu, các trường đại học và các cơ quan thông tấn báo chí...

Theo ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBCKNN, thị trường chứng khoán ngày càng trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán phát triển mạnh hơn nữa, không chỉ là kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mà còn là công cụ hỗ trợ tái cấu trúc nền kinh tế thì đòi hỏi sự phát triển cả về chiều sâu của thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/03/2014 về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. Trong thời gian qua, UBCKNN đã triển khai, xây dựng khung pháp lý và chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật để vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, mà nòng cốt là xây dựng Nghị định của Chính phủ về Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và Thông tư hướng dẫn nhằm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quát dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu quy định giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK, hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Nhìn chung, dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các thành viên thị trường, các Hiệp hội.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv