Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Thu Nguyệt

  • Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội;
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp;
  • Chứng chỉ Tốt nghiệp Chương trình Trao đổi Sinh viên Quốc tế tại Đại học Nagoya - Nhật Bản.
  • 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư; Đầu tư, mua bán và sáp nhập, ngân hàng & tài chính.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV