English Nhật bản Việt Nam

Thông tin và quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường

Đăng lúc: 12/04/2017

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Căn cứ các quy trình và các văn bản hướng dẫn cổ phần hóa liên quan.

Thực hiện theo quy trình cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường công bố thông tin và quy chế bán đầu giá cổ phần lần đầu.

 

Tài liệu liên quan

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3