MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng : 06/04/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết nội dung vui lòng xem tại các file đính kèm phía dưới.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV