English Nhật bản Việt Nam

Công Bố Thông Tin Việc Thay Đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày đăng: 27/11/2013

Công bố thông tin việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT nhiệm kỳ 2012-2017 theo Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội cổ đông FPT Capital 2013 và Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/3/2013.

 

 Công bố thông tin việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công bố thông tin việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT nhiệm kỳ 2012-2017 theo Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội cổ đông FPT Capital 2013 và Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/3/2013.

Tài liệu liên quan

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3