English Nhật bản Việt Nam

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2020/QĐST-KDTM CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Ngày đăng: 07/04/2020

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT nhận được quyết định số 01/2020/QĐST- KDTM của Toà án nhân dân Tỉnh Gia lai về việc đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại.

Nội dung của Quyết định đính kèm thông báo này.

Tài liệu liên quan

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3